Golfhandikapp – nytt system för handicap i golf 2020

Det nya handicap-systemet gäller sedan 1/3 2020. I korta drag innebär det att ditt exakta golf-handikapp blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Vi går igenom det nya världshandikappet i golf!

Vad är golfhandikapp?

Handicapsystemet i golf syftar till att jämna ut skillnader mellan spelare. Detta genom ett värde mellan 0,0 och 36,0, som de dra av från sin bruttopoäng. Det är detta värde som kallas handicap (HCP), eller exakt EGA handicap. Ju skickligare spelare – desto lägre golfhandikapp.

Poängen med golfhandikappet är att en skicklig golfspelare och en mindre skicklig spelare ändå ska kunna tävla mot varandra på någorlunda lika villkor.

Nytt 2020

Det nya systemet, som kallas Världshandicap, används sedan 2020 i hela världen, inklusive i Sverige.

De 8 bästa registreringarna räknas automatiskt om till ett handikappresultat och summeras. Därefter delas de med åtta vilket ger ditt handikapp.

Ju fler rundor du registrerar, desto mer rättvisande golf-handikapp får du alltså. Men innan vi går ner på detaljerna måste vi först förklara några centrala begrepp.

Vad är slopevärde?

Slopevärde är en fingervisning på en banas relativa svårighetsgrad från en viss tee för spelare som inte är scratchspelare jämfört med spelare som är scratchspelare.

Ett exempel. På en bana med slopevärde 113, får en scratchspelare och en bogeyspelare samma spelhandikapp i relation till sin exakta handicap. Till exempel en scratchspelare med 0,0 får spelhandicap 2 och en bogeyspelare med 20,0 får spelhandicap 22.

Vad är Course Rating (CR)?

Course rating, förkortat CR, är ett mått på en golfbanas svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelaren under normala ban- och väderförhållanden.

Vad är nettodubbelbogey?

Nettodubbelbogey är hålets par inklusive eventuella handicapslag på det hålet, plus 2. Det vill säga lika med 0 poäng i poängbogey. Max antal slag på ett hål för handikappändamål.

Vad är justerad bruttoscore?

Justerad bruttoscore innebär en spelares bruttoscore på hålet inklusive pliktslag, dock max nettodubbelbogey. En total justerad bruttoscore för ronden räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf.

Vad är PCC?

PCC, en förkortning av engelskans Playing Conditions Calculation, är en beräkning av spelarnas resultat jämfört med deras handikapp på en viss bana under en viss dag. Det som PCC avgör är om ”spelförhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer”.

Exempelvis kan banuppsättning, ban- och väderförhållanden påverka spelares prestationer, och således justeras av PCC. PCC kan vara -1, 0 (ingen justering), +1, +2 eller +3.

Golf-handikappet i detalj

Om du registrerat slagen hål för hål, används denna formel:

Handikappresultat = (113 / slopevärde) x (justerad bruttoscore – CR – PCC)

Om du registrerat total score i poängbogey används istället denna formel:

Handikappresultat = (113 / slopevärde) x (par + spelhandicap – (erhållna poäng – 36) – CR – PCC)

Handikappresultat blir alltså lika med:
Det resultat du uppnått på en given bana på en given dag. Det utgörs av skillnaden mellan spelarens justerade bruttoscore och banans course rating, med hänsyn tagen till slopevärderingen och PCC.

Ett handicapresultat måste vara ett värde för 18 hål eller en beräknad motsvarighet. Värdet räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf.

Källa: begagnade-golfbollar.se